SEARCH TIPS

 1. Do not use punctuation
 2. Enter first few letters only if unsure of spelling
 3. Leave a space after (Mc, Mac, O, etc.)
 4. What can be entered in the Surname Field?
 5. Omit prepositions (e.g. the, an, in, etc.)
 6. Search for Abbreiviations
 7. Using square brackets
 8. Companies Acts Application
 9. Bail applications
 10. High Court Case record number
 11. List number or setting down number
 12. Search using the date
 13. Other Useful Information
 1. Do not use punctuation in titles or names
  • no apostrophes - O Neill
  • no commas
  • no full stops
 2. If you are unsure of spelling just enter the first few letters of the name. The search results will include all names beginning with those letters.
 3. As a general rule leave a space after MC  MAC or O  -  Mc Donald  -  O Donnell
 4. The following are all entered in the Surname Field:       
  • Judges names -  Judge Simpson (for Judges in all jurisdictions)
  • Company names
  • Ministers
  • Attorney General
  • Ireland
     
 5. Always omit ‘The’ or ‘An’ in a title  -   Minister for Education  -   Bord Iascaigh Mhara
 6. Abbreviations may be used so it can be useful to search under both options 
  • LTD and limited
  • T/A and trading as
  • P/A and practising as
  • & CO / and company
  • MJELR and Minister for Justice Equality and Law Reform


 7. Use square brackets in the following instances Bloggs[Minor]  or  Bloggs[APUM] = A person of unsound mind not so found
 8. Companies Acts Applications – the company name should be entered in the Plaintiff field
 9. Bail applications – the applicant’s name is entered in  the Defendant field
 10. The record number of  a High Court Case is made up of three distinct fields - year, number and proceedings type-2007 1234 P
 11.  A list number or setting down number is made up of four distinct fields - set down type, number, letter and venue -  PI  12345  A  DN. The letter field is only used where cases have been transferred from one list to another and can usually be left blank when searching.
 12.  When searching using the date a case was in court you must also select a list from the drop-down menu entitled “list type”

  Other Useful Information 

The legal diary will often provide additional information regarding court listings

http://www.courts.ie/legaldiary.nsf/LookupPageLink/index?OpenDocument

Search results

 XX will be returned as a result for a court listing where that result has not yet been entered on the Central Office Case tracking system and the court date has passed

 

LEIDEANNA CUARDAIGH

 

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL:

 

Is as Béarla atá ár réimsí sonraí go léir toisc nach féidir ár gcóras a nuashonrú faoi láthair le déileáil le téacs as Gaeilge. 

Cuardach as Gaeilge/as Béarla

mór gach téarma cuardaigh, lena n-áirítear teidil, ainmneacha agus giorrúcháin, a iontráil sa teanga inar eisíodh an cás Cúirte.  éireoidh le do chuardach aistríonn téarmaí cuardaigh ó Bhéarla go Gaeilge a mhalairt.

1.            húsáid poncaíocht

2.            cuir isteach ach an chéad chúpla litir mura bhfuil cinnte faoin litriú

3.            Fág spás i ndiaidh (Mc, Mac, , O, Ó, srl.)

4.            Céard is féidir a chur isteach sa Réimse Sloinne?

5.            Fág amach réamhfhocail (m.sh. an, i, srl.)

6.            Cuardaigh le haghaidh Giorrúchán

7.            Úsáid a bhaint as lúibíní cearnacha

8.            Iarratas faoi Acht na gCuideachtaí

9.            Iarratais ar bhannaí

10.        Uimhir thaifid an Cháis Ard-Chúirte

11.        Uimhir an liosta uimhir an chuir síos

12.        Cuardaigh ag baint úsáide as an dáta

13.        Faisnéis Úsáideach Eile

 

1.            húsáid poncaíocht i dteidil in ainmneacha

  • húsáid uaschamóga - O Neill
  • húsáid camóga
  • húsáid lánstadanna

2.            Mura bhfuil cinnte faoin litriú cuir isteach ach an chéad cúpla litir den ainm. Cuimseoidh torthaí an chuardaigh gach ainm a thosaíonn leis na litreacha sin.

3.            Mar riail ghinearálta fág spás i ndiaidh MC MAC O - Mc Donald - O Donnell

4.            Ba chóir na nithe seo go léir a leanas a chur isteach sa Réimse Sloinne:       

·         Ainmneacha Bhreithimh -  Breitheamh Simpson (do Bhreithimh sna dlínsí uile)

·         Ainmneacha cuideachtaí

·         Airí

·         An tArd-Aighne

·         Éire
 

5.            Fág amach an t-alt i dteideal i gcónaí - Minister for Education - Bord Iascaigh Mhara

6.            Úsáidtear giorrúcháin uaireanta agus mar sin d’fhéadfadh go mbeadh úsáideach cuardach a dhéanamh faoin rogha 

·         Teo. agus teoranta

·         T/A agusag trádáil mar’

·         P/A agusag cleachtadh mar’

·         & Cuid./ agus cuideachta

·         MJELR and Minister for Justice, Equality and Law Reform

·         MJELR agus Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí


1.            Bain úsáid as lúibíní cearnacha sna cásanna seo a leanas - Bloggs[Mionaoiseach] Bloggs[APUM] = ‘duine mímheabhrach nár fuarthas go raibh mar sin’

2.            Iarratais faoi Acht na gCuideachtaí - ba chóir ainm na cuideachta a chur isteach sa réimse Gearánaí

3.            Iarratais ar bhannaí - cuirtear ainm an iarrthóra sa réimse Cosantóir

4.            uimhir thaifid Chás Ard-Chúirte comhdhéanta de thrí réimse ar leith - bliain, uimhir agus cineál imeachtaí-2007 1234 P

5.              uimhir an liosta uimhir an chuir síos comhdhéanta de cheithre réimse ar leith - cineál an chuir síos, uimhir, litir agus ionad PI  12345  A  DN. bhaintear úsáid as réimse na litreach ach amháin nuair atá cás aistrithe ó liosta amháin go ceann eile agus is féidir é a fhágáil folamh de ghnáth nuair atá cuardach á dhéanamh.

6.             Nuair atá cuardach á dhéanamh agat ag baint úsáide as an dáta a raibh cás sa chúirt mór duit liosta a roghnú chomh maith ó roghchlár anuas dar teidealcineál liosta

  Faisnéis Úsáideach Eile 

Soláthróidh an dialann dlí faisnéis bhreise maidir le liostaí cúirte go minic

http://www.courts.ie/legaldiary.nsf/LookupPageLink/index?OpenDocument

Torthaí an Chuardaigh

 Gheofar XX mar thoradh le haghaidh liosta cúirte áit nach bhfuil an toradh curtha isteach fós ar chóras rianaithe cáis na Príomh-Oifige agus an dáta cúirte thart