What is this system?

This website allows the user to search the Irish High Court case tracking system. The system contains details of all cases issued in the High Court since August 1993. The information available includes:

 

How recent is this information?

The information on this site is updated daily.

How do I search for a case?

 
When you click “I Accept” on the Terms and Conditions” page you are brought to a Search screen.  You must enter valid data in at least two of the searchable fields to carry out a Search.

 

How do I view the results of my Search?

 
Once you have clicked “Submit” on the Search Screen, you will be brought to the Case Details screen.  Each case which matches your search terms will be displayed in a table.

 

I’ve found the Case I need.  How do I get further information?

 
The right hand column of the Search Results table is headed “View Details”.  There is a link entitled “View” on each line.  By clicking the View link for the case you wish to view, you will be able to access a number of screens containing further information on that case. 

 

How do I access these screens?

 
You can use the links on the left hand side of each screen to move to any other screen, or you can use the Previous and Next buttons at the bottom right of the screen.

 
What will I find in the Case Details screen?

 

The Case Details Screen will tell you the date the proceedings were issued, the date the matter was set down for trial, the set down reference number, and, in cases which have been appealed to the Supreme Court, the Supreme Court reference and the date the appeal was lodged.

 

What will I find in the Filings screen?

 

This screen tells you the date, number and title of each document filed with the Central Office of the High Court, and the party who filed each document

 

What will I find in the Orders screen?

 
This will tell you the date and give brief details of all Orders made by the Court.  It will also tell you if no Order has been made to date.

 
 

What will I find in the Listings screen?

 
This screen will tell you on what dates the case was listed before the Court, the List on which it was entered, and the result.

 

What will I find in the Plaintiff Details screen?

 
This screen gives the names of all Plaintiffs in the case and their Solicitors

 

What will I find in the Defendant Details screen?

 
This screen gives the names of all Defendants in the case and their Solicitors

 

What will I find in the Judgments screen?

 
This will give you the date judgment was delivered, the Judge, and the date the written judgment was made available

 

My Search hasn’t found the case I wanted.  What can I do?

 
You can return to the Search screen using the Back button on your browser.  You can then amend your search terms, or refine your search by adding more search terms.  You can also start a new search by using the Search button on the left of the screen.

 

I only know the Plaintiff’s name.  Will I find my case?

 
Yes, but searching by Plaintiff’s surname and forename will return all cases with a Plaintiff of that name.  In the case of more common names this list could be quite large, and it would be helpful if you were able to add some additional search terms, for example the Defendant’s name.

 

How do I search for cases involving Companies?

 
You should enter the Company’s name in the Plaintiff or Defendant Surname field.

 

What type of Browser should I use?

 
This system is optimised for use with Internet Explorer 5.x and above and may also be used with other browsers

 

Can I sort the Search results?

 
Yes.  You can click on each column heading in the Search Results screen to sort the results in ascending or descending order.

 

Can I save the Search results?

 
This database does not allow searches to be saved.  You can copy the results into standard word processing or spreadsheet applications.

 

Can I print the search results?

Yes.  For best results you should set your printer to Landscape.`

 

I searched for a surname beginning with O’ and I got an error message.  What should I do?

 
You should enter the surname with a space instead of the apostrophe e.g. O Reilly.  This will give you the results you need

 

How do I search for a case involving a Minister?

 
Titles of office holders e.g. Minister for Finance, Attorney General etc. should be entered in the Plaintiff or Defendant Surname field, as appropriate excluding 'The'

 

Why are my case details unavailable?

Cases which are heard in camera are not available to search on this site.

These are cases which are not heard in public either because of legislation or because a Court order has been made directing that details of the case are not to be published.

 

What other information can I find out about this case?

All of the information available to the public concerning High Court cases is available on this website. High Court files are not available for inspection by the public.  If you require further information about a case you should contact the solicitors on record for the parties.

 

How do I issue a High Court case?

Further information is available on the Central Office page of the Courts Service website under two categories:

 

How do I contact a registrar?

You should send an e-mail including the registrar’s initials in the subject field to registrars@courts.ie 

 

 

 

Céard atá sa chóras seo?

Ligeann an láithreán gréasáin seo don úsáideoir cuardach a dhéanamh i gcóras rianaithe cáis na hArd-Chúirte. sonraí sa chóras ar gach cás a eisíodh san Ard-Chúirt ó Lúnasa 1993 i leith. San áireamh ar an bhfaisnéis atá ar fáil ann :

 

chomh úrnua is atá an fhaisnéis seo?

Déantar nuashonrú ar an bhfaisnéis ar an láithreán seo go laethúil.

Cén chaoi a ndéanaim cás a chuardach?

 TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL:

 

Is as Béarla atá ár réimsí sonraí go léir toisc nach féidir ár gcóras a nuashonrú faoi láthair le déileáil le téacs as Gaeilge. 

 

Cuardach as Gaeilge/as Béarla

 

mór gach téarma cuardaigh, lena n-áirítear teidil, ainmneacha agus giorrúcháin, a iontráil sa teanga inar eisíodh an cás Cúirte.  éireoidh le do chuardach aistríonn téarmaí cuardaigh ó Bhéarla go Gaeilge a mhalairt

Nuair a chliceálann arGlacaimar leathanach naTéarmaí agus Coinníollachatugtar chuig scáileán Cuardaigh mór duit sonraí bailí a chur isteach in dhá réimse inchuardaithe ar a laghad le Cuardach a dhéanamh.

 

Conas is féidir liom torthaí mo Chuardaigh a fheiceáil?

 
Nuair a chliceálann ar “SEARCH” ar an Scáileán Cuardaigh, tabharfar chuig an scáileán
Case Details’ Léireofar gach cás a oireann do do théarmaí cuardaigh i dtábla.

 

Fuair an Cás a bhí uaimConas a bhfaighidh tuilleadh faisnéise?

 
an ceannteideal “View Detailsar an gcolún deas den tábla
Search Results nasc dar teidealViewar gach líne.  Trí chliceáil ar an nascView ‘don chás a dteastaíonn uait é a fheiceáil, beidh in ann teacht ar roinnt scáileáin ina bhfuil tuilleadh faisnéise ar an gcás sin. 

 

Conas is féidir liom teacht ar na scáileáin sin?

 
Is féidir leat úsáid a bhaint as na naisc ar an taobh clé de gach scáileán le bogadh chuig scáileán ar bith eile, is féidir leas a bhaint as na cnaipí
Previous’ agus Nextar dheis ag bun an scáileáin.

 
Céard a gheobhaidh ar an scáileán
Case Details’?

 

Tabharfaidh an scáileán Case Details’dáta eisithe na n-imeachtaí, an dáta ar ar cuireadh an t-ábhar síos le haghaidh trialach, uimhir thagartha an chuir síos, agus, i gcásanna ina ndearnadh achomharc chuig an gCúirt Uachtarach, tagairt na Cúirte Uachtaraí agus dáta taiscthe an achomhairc.

 

Céard a gheobhaidh ar an scáileánFilings’?

 

Tugann an scáileán seo dáta, uimhir agus teideal gach doiciméid arna chomhdú le Príomh-Oifig na hArd-Chúirte, agus ainm an pháirtí a rinne gach doiciméad a chomhdú.

 

 

Céard a gheobhaidh ar an scáileánOrder’?

 
Tabharfaidh seo dáta agus breacshonraí gach Ordú a rinne an ChúirtInseoidh duit freisin mura bhfuil Ordú ar bith déanta go nuige seo.

 
 

Céard a gheobhaidh ar an scáileán Listing’ ?
Inseoidh an scáileán seo duit cén dátaí ar a raibh an cás liostaithe os comhair na Cúirte, an Liosta ar a raibh , agus cén toradh a bhí air.

 

Céard a gheobhaidh ar an scáileánPlaintiff Details’?

 
Tugann an scáileán seo ainmneacha na nGearánaithe uile sa chás agus a gcuid Aturnaetha.

 

Céard a gheobhaidh ar an scáileánDefendant Details’?

 
Tugann an scáileán seo ainmneacha na gCosantóirí uile sa chás agus a gcuid Aturnaetha.

 

Céard a gheobhaidh ar an scáileánJudgment’?

 
Tabharfaidh seo an dáta ar ar tugadh breithiúnas, an Breitheamh a bhí i gceist, agus an dáta ar ar cuireadh breithiúnas i scríbhinn ar fáil.

 

bhfuair mo Chuardach an cás a bhí uaimCéard is féidir liom a dhéanamh?

 
Is féidir leat dul ar ais chuig an scáileán
Search trí úsáid a bhaint as an gcnaipeBack’ ar do bhrabhsálaí.  Is féidir leat do théarmaí cuardaigh a leasú ansin, do chuardach a bheachtú trí théarmaí cuardaigh breise a chur leis.  Is féidir leat cuardach nua a thosú chomh maith tríd an gcnaipe Cuardach ar an taobh clé den scáileán a úsáid.

 

 

Níl ar eolas agam ach ainm an GhearánaíAn bhfaighidh mo chás?

 
Gheobhaidh, ach dhéanann cuardach le sloinne agus chéadainm an Ghearánaí gheobhaidh gach cás ina bhfuil Gearánaí leis an ainm sin.  I gcás ainmneacha coitianta d’fhéadfá liosta fada a fháil, agus chabhródh bhféadfá roinnt téarmaí cuardaigh breise a chur leis, mar shampla ainm an Chosantóra.

 

Cén chaoi a ndéanaim cuardach le haghaidh cásanna a bhaineann le Cuideachtaí?

 
Ba chóir duit ainm na Cuideachta a chur isteach i réimse
Plaintiff Surname’ ‘Defendant Surname’.

 

Cén cineál Brabhsálaí ar chóir dom a úsáid?

 
an córas seo optamaithe le húsáid le Internet Explorer 5.x níos airde agus is féidir é a úsáid le brabhsálaithe eile chomh maith

 

An féidir liom torthaí an Chuardaigh a shórtáil?

 
Is féidir.  Is féidir leat cliceáil ar cheannteideal gach colúin ar an scáileán
Search Results’ chun na torthaí a shórtáil in ord ardaitheach íslitheach.

 

An féidir liom torthaí an Chuardaigh a shábháil?

 
ligeann an bunachar sonraí seo duit cuardaigh a shábháil.  Is féidir leat na torthaí a chóipeáil isteach i ngnáthfheidhmchláir phróiseála focal scarbhileoige.

 

An féidir liom torthaí an chuardaigh a phriontáil?

Is féidir.  Chun na torthaí is fearr a fháil ba chóir duit do phrintéir a shocrú chuig Tírdhreach.

 

Rinne cuardach le haghaidh sloinne a thosaíonn le O’ agus fuair teachtaireacht earráide.  Céard ba chóir dom a dhéanamh?

 
Ba chóir duit an sloinne a chur isteach le spás seachas uaschamóg m.sh. O Reilly.  Tabharfaidh seo na torthaí atá uait

 

Cén chaoi a ndéanaim cás a chuardach ina bhfuil Aire i gceist?

Cuardach as Gaeilge/as Béarla

 

mór gach téarma cuardaigh, lena n-áirítear teidil, ainmneacha agus giorrúcháin, a iontráil sa teanga inar eisíodh an cás Cúirte.  éireoidh le do chuardach aistríonn téarmaí cuardaigh ó Bhéarla go Gaeilge a mhalairt

Ba chóir teidil sealbhóirí oifige m.sh. an tAire Airgeadais, an tArd-Aighne,  Minister for Finance, Attorney General srl. a chur isteach i réimsePlaintiff Surname’ ‘Defendant Surname’. mar is cuí ach an ‘an’ a fhágáil ar lár.

 

Cén fáth nach bhfuil sonraí mo cháis ar fáil?

Níl cásanna a thionóltar in camera ar fáil le cuardach ar an láithreán seo.

Is cásanna iad seo nach n-éistear leo go poiblí toisc cúrsaí reachtaíochta toisc ordú Cúirte a thugann treoir nach bhfuil sonraí an cháis le bheith foilsithe.

 

Cén faisnéis bhreise ar féidir liom a fháil faoin gcás seo?

an fhaisnéis go léir atá ar fáil don phobal maidir le cásanna Ard-Chúirte le fáil ar an láithreán gréasáin seo. chuirtear comhaid na hArd-Chúirte ar fáil don phobal le haghaidh iniúchta tuilleadh faisnéise ag teastáil uait faoi chás ba chóir duit dul i dteagmháil leis na haturnaetha a luaitear leis na páirtithe.

 

Cén chaoi ar féidir liom cás Ard-Chúirte a eisiúint?

tuilleadh faisnéise le fáil ar leathanach na Príomh-Oifige ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna faoi dhá chatagóir:

 

Conas a rachaidh i dteagmháil le cláraitheoir?

Ba chóir duit ríomhphost a chur le hinisealacha an chláraitheora sa réimse ábhair chuig registrars@courts.ie